Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1051 /QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 09 tháng 4 năm 2021

        

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Đề án số 09-ĐA/TU ngày 29/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Nguyên thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và Kết luận số 08-KL/TU ngày 21/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành về việc thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU;

Căn cứ Nghị quyết số 1440-NQ/BCSĐ ngày 31/12/2020 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về công tác cán bộ và tổ chức bộ máy;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định vị trí và chức năng của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên

1. Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về y tế, bao gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y dược cổ truyền; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình; sức khỏe sinh sản và công tác y tế khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Sở Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

Điều 2. Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên

Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Điều 3. Quy định cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên

1. Về tổ chức bộ máy:

a) Lãnh đạo Sở: Có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: 07 phòng, cụ thể:

- Phòng Tổ chức - Hành chính;

- Phòng Nghiệp vụ Y;

- Phòng Nghiệp vụ Dược;

- Phòng Quản lý hành nghề Y - Dược;

- Phòng An toàn vệ sinh thực phẩm;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Thanh tra Sở.

Phòng có tối thiểu từ 05 biên chế trở lên. Phòng có dưới 08 biên chế công chức được bố trí Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng; phòng có từ 08 đến 14 biên chế công chức được bố trí Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng; phòng có từ 15 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 03 Phó Trưởng phòng.

Thanh tra sở có dưới 08 biên chế công chức được bố trí Chánh Thanh tra và 01 Phó Chánh Thanh tra và đảm bảo số công chức lãnh đạo ít hơn số công chức chuyên môn; Thanh tra sở có từ 08 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 02 Phó Chánh Thanh tra.

c) Tổ chức lại Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thái Nguyên

- Tên gọi: Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thái Nguyên.

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thái Nguyên: Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 05/2008/TT-BYT ngày 14/5/2008 của Bộ Y tế hướng dẫn, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ở địa phương.

- Lãnh đạo Chi cục: Có Chi cục trưởng và 01 Phó Chi cục trưởng;

- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: 02 phòng, gồm: Phòng Nghiệp vụ;  phòng Hành chính - Tổng hợp. 

đ) Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở: 24 đơn vị. Cụ thể: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Trung tâm Pháp Y; Trung tâm Giám định Y khoa; Trung tâm Kiểm soát Dược phẩm, Mỹ phẩm, Thực phẩm và thiết bị y tế; có 11 Bệnh viện: Bệnh viện A, Bệnh viện C, Bệnh viện Gang thép, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện đa khoa huyện Phú Bình, Bệnh viện đa khoa huyện Đại Từ, Bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa; 9 Trung tâm Y tế tuyến huyện: Trung tâm Y tế huyện Phú Bình, Trung tâm Y tế huyện Đại Từ, Trung tâm Y tế huyện Định Hóa, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên, Trung tâm Y tế thành phố Sông Công, Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên, Trung tâm Y tế huyện Đồng Hỷ, Trung tâm Y tế huyện Phú Lương, Trung tâm Y tế huyện Võ Nhai; 178 trạm Y tế cấp xã thuộc Trung tâm Y tế tuyến huyện.

2. Về biên chế công chức, sự nghiệp, hợp đồng của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên được UBND tỉnh giao theo kế hoạch biên chế hằng năm.

3. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức lãnh đạo, quản lý thuộc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên thực hiện theo quy định của Đảng, Nhà nước và quy định của UBND tỉnh Thái Nguyên về phân cấp quản lý công tác tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên có trách nhiệm:

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và thẩm quyền được giao, tổ chức thực hiện Quyết định này.

b) Quy định nhiệm vụ quyền hạn cụ thể của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên; sắp xếp, bố trí biên chế công chức, viên chức, hợp đồng theo thẩm quyền được phân cấp;

2. Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 5. Quy định chuyển tiếp

1. Trong thời gian thực hiện sắp xếp lại, số lượng cấp phó (p trưởng phòng) của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên có thể cao hơn quy định, nhưng khi có cấp phó nghỉ hưu hoặc điều chuyển công tác thì không được bổ sung; đồng thời phải có giải pháp điều chuyển, sắp xếp lại số lượng cấp phó trong thời hạn tối đa 03 năm kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

2. Các trường hợp đang là công chức lãnh đạo, quản lý của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ được sáp nhập, hợp nhất, sau khi sắp xếp tổ chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ thì được bảo lưu
phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ cho đến hết thời gian giữ chức vụ đã được bổ nhiệm trước khi sắp xếp tổ chức.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2021, bãi bỏ các quy định trước đây trái với nội dung Quyết định này.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 6;

- Thường trực Tỉnh uỷ;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, NC, TH, KT.

Huyenntt\Quyetdinh09.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

Đã ký

 

 

Trịnh Việt Hùng

 

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 10468843