Truy cập nội dung luôn

Phân công công việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên

01-07-2022 14:45

THÔNG BÁO

Về việc phân công lãnh đạo phụ trách các lĩnh vực công tác

của Giám đốc Sở và các Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên

                                                                      

1. Ông Đặng Ngọc Huy, Giám đốc Sở Y tế

1.1. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng và bảo vệ chính trị nội bộ, công tác dân vận, công tác bảo vệ bí mật nhà nước, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật được phân cấp;

- Công tác tổ chức cán bộ;

- Công tác cải cách hành chính về lĩnh vực y tế;

- Công tác chính sách, chiến lược, quy hoạch, đầu tư và phát triển ngành y tế;

- Công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực y tế;

- Công tác tài chính, tài sản; cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế theo quy định của pháp luật;

- Công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế được phân cấp;

- Công tác giám định y khoa, trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Trung tâm Giám định y khoa;

- Giữ mối quan hệ công tác với tổ chức Công đoàn;

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng của ngành, Trưởng ban thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng.

- Phụ trách và dự sinh hoạt với các phòng: Tổ chức - Hành chính, Thanh tra Sở.

1.2. Thực hiện các nhiệm vụ phân công khác do Bộ Y tế, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

2.  Ông Hoàng Hải - Phó Giám đốc Sở (Phó Giám đốc thường trực)

2.1. Thay mặt Giám đốc điều hành, giải quyết các công việc khi Giám đốc đi vắng hoặc ủy quyền.

2.2. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác

- Công tác Văn phòng Sở Y tế;

- Công tác đầu tư, đấu thầu, mua sắm trang thiết bị và công trình y tế;

- Công tác công nghệ thông tin toàn ngành;

- Phối hợp chỉ đạo công tác đấu thầu thuốc tập trung của ngành;

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn quản lý ngành y tế trên địa bàn tỉnh và rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực công tác phụ trách;

- Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực công tác phụ trách và khi được giao;

- Trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh thuộc các nội dung phụ trách hoặc được giao; 

- Cung cấp các thông tin tuyên truyền, phát ngôn cung cấp thông tin trước báo chí thuộc lĩnh vực được phân công và khi được giao;

- Ký các công văn, tờ trình, kế hoạch, báo cáo thuộc lĩnh vực được phân công và các nội dung khác khi được ủy quyền;

- Ký xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, dịch vụ đặc biệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Y tế thuộc lĩnh vực được phân công;

- Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, hướng dẫn và kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Giữ mối quan hệ công tác với tổ chức Đoàn TNCSHCM; Hội Cựu chiến binh; Hội Cán bộ hưu văn phòng Sở;

- Tham gia các Ban chỉ đạo, các Hội thuộc lĩnh vực được phân công; Trưởng ban chỉ đạo xây dựng cơ quan văn hóa;

- Giám đốc các dự án thuộc lĩnh vực được phân công;

- Phụ trách và dự sinh hoạt với phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Trực tiếp theo dõi công tác y tế thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế tại: huyện Đại Từ, huyện Định Hóa, huyện Phú Lương; Bệnh viện A, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần.

- Tham gia, thực hiện các công việc khác do Giám đốc phân công.

3. Ông Đỗ Trọng Vũ - Phó Giám đốc Sở

3.1. Thay mặt Giám đốc điều hành, giải quyết các công việc khi được ủy quyền.

3.2. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác

- Công tác y tế dự phòng; sức khỏe sinh sản; chương trình mục tiêu y tế - dân số; công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ;

- Công tác quản lý hành nghề y, dược;

- Công tác an toàn thực phẩm và quản lý môi trường y tế;

- Công tác Quốc phòng an ninh, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn; phòng chống tác hại của thuốc lá và rượu bia; 

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn quản lý ngành y tế trên địa bàn tỉnh và rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực công tác phụ trách;

- Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực công tác phụ trách và khi được giao;

- Trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh thuộc các nội dung phụ trách hoặc được giao; 

- Cung cấp các thông tin tuyên truyền, phát ngôn cung cấp thông tin trước báo chí thuộc lĩnh vực được phân công và khi được giao;

- Ký xác nhận quĩ lương, tăng giảm lương và giải quyết chế độ lương, phụ cấp của công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Y tế quản lý;

- Ký xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, dịch vụ đặc biệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Y tế thuộc lĩnh vực được phân công; Ký các công văn, tờ trình, kế hoạch, báo cáo thuộc lĩnh vực phụ trách hoặc được giao;

- Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, hướng dẫn và kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Tham gia các Ban chỉ đạo, các Hội thuộc lĩnh vực được phân công, tham gia Hội Đông Y của tỉnh;

- Giám đốc các dự án thuộc lĩnh vực được phân công;

- Phụ trách và dự sinh hoạt với các phòng: An toàn thực phẩm, Quản lý hành  nghề Y - Dược;

- Trực tiếp theo dõi công tác y tế thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế tại: thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, huyện Phú Bình; Bệnh viện C, Bệnh viện Y học Cổ truyền, các bệnh viện ngoài công lập, Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh.

- Tham gia, thực hiện các công việc khác do Giám đốc phân công.

 

4. Lưu Thị Bình - Phó Giám đốc Sở

4.1. Thay mặt Giám đốc điều hành, giải quyết các công việc khi được ủy quyền.

4.2. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác

- Công tác khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và bảo hiểm y tế;

- Công tác dược, dược cổ truyền và mỹ phẩm;

- Công tác giám định pháp y và pháp y tâm thần;

- Công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ trong toàn ngành;

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn quản lý ngành y tế trên địa bàn tỉnh và rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực công tác phụ trách;

- Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực công tác phụ trách và khi được giao;

- Trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh thuộc các nội dung phụ trách hoặc được giao; 

- Cung cấp các thông tin tuyên truyền, phát ngôn cung cấp thông tin trước báo chí thuộc lĩnh vực được phân công và khi được giao;

- Ký các công văn, tờ trình, kế hoạch, báo cáo thuộc lĩnh vực được phân công và các nội dung khác khi được ủy quyền;

- Ký xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, dịch vụ đặc biệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Y tế thuộc lĩnh vực được phân công;

- Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, hướng dẫn và kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Tham gia các Ban chỉ đạo, các Hội thuộc lĩnh vực được phân công; Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của ngành;

- Chủ tịch các Hội đồng chuyên môn của ngành; Chủ tịch các Hội đồng thẩm định trong đấu thầu thuốc;

- Giám đốc các dự án thuộc lĩnh vực được phân công;

- Phụ trách và dự sinh hoạt với các phòng: Nghiệp vụ Y, Nghiệp vụ Dược;

- Trực tiếp theo dõi công tác y tế thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế tại: thành phố Thái Nguyên, huyện Đồng Hỷ, huyện Võ Nhai; Bệnh viện Gang thép, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Trung tâm Pháp y, Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm và thiết bị y tế, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Bệnh viện các ngành trên địa bàn tỉnh.

- Tham gia, thực hiện các công việc khác do Giám đốc phân công.Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 10390679