Truy cập nội dung luôn

Phân công công việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên

02-12-2020 14:45

THÔNG BÁO

Về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên 

                                                                      

1. Giám đốc Đặng Ngọc Huy

a) Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi mặt hoạt động của ngành Y tế tỉnh Thái Nguyên.

b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực sau:

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng và bảo vệ chính trị nội bộ, công tác dân vận, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật được phân cấp;

- Công tác tổ chức bộ máy, biên chế công chức, viên chức, người lao động và quy hoạch, đào tạo cán bộ;

- Công tác chính sách, chiến lược, quy hoạch, đầu tư và phát triển ngành y tế;

- Công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực y tế;

- Công tác tài chính, tài sản; cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế theo quy định của pháp luật;

- Công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế được phân cấp;

- Công tác giám định y khoa;

- Giữ mối quan hệ công tác với tổ chức Công đoàn;

- Chủ tịch các Hội đồng của ngành.

2.  Phó Giám đốc Hoàng Hải (Phó giám đốc thường trực)

a) Thay mặt Giám đốc điều hành các công việc khi Giám đốc đi vắng;

b) Giúp Giám đốc trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực sau:

- Công tác Văn phòng Sở Y tế;

- Công tác cải cách hành chính về lĩnh vực y tế;

- Công tác khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và bảo hiểm y tế;

- Công tác dược, dược cổ truyền và mỹ phẩm;

- Công tác giám định pháp y và pháp y tâm thần;

- Công tác đầu tư, đấu thầu, mua sắm trang thiết bị và công trình y tế;

- Công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực y tế;

- Ký các báo cáo chuyên môn thuộc lĩnh vực được phân công;

- Giúp Giám đốc Sở Y tế quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh được phân công;

- Tổ chức thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực được phân công;

- Cung cấp các thông tin tuyên truyền thuộc lĩnh vực được phân công;

- Giữ mối quan hệ công tác với tổ chức Đoàn TNCSHCM;

- Tham gia các Ban chỉ đạo, các Hội thuộc lĩnh vực được phân công;

- Trực tiếp theo dõi công tác y tế tuyến huyện thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế tại huyện Đại Từ, huyện Định Hóa, huyện Phú Lương, huyện Phú Bình.

c) Giám đốc các dự án thuộc lĩnh vực được phân công.

d) Tham gia, thực hiện các công việc khác do Giám đốc phân công.

3. Phó Giám đốc Đỗ Trọng Vũ

a) Giúp Giám đốc trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực sau:

- Công tác y tế dự phòng; sức khỏe sinh sản; chương trình mục tiêu y tế về dân số - kế hoạch hoá gia đình; công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ;

- Công tác quản lý hành nghề y, dược;

- Công tác an toàn thực phẩm;

- Công tác Y học cổ truyền;

- Ký xác nhận quĩ lương, tăng giảm lương và giải quyết chế độ lương, phụ cấp của công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Y tế quản lý;

- Ký xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, dịch vụ đặc biệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Y tế được phân công; ký các báo cáo chuyên môn thuộc lĩnh vực được phân công;  

- Giúp Giám đốc Sở Y tế quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, hướng dẫn và kiểm tra  hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh được phân công;

- Tổ chức thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực được phân công;

- Cung cấp các thông tin tuyên truyền thuộc lĩnh vực được phân công;

- Tham gia các Ban chỉ đạo, các Hội thuộc lĩnh vực được phân công, tham gia Hội Đông Y;

- Trực tiếp theo dõi công tác y tế tuyến huyện về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế tại thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, thành phố Thái Nguyên, huyện Đồng Hỷ, huyện Võ Nhai.

b) Giám đốc các dự án thuộc lĩnh vực được phân công.

c) Tham gia, thực hiện các công việc khác do Giám đốc phân công.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên thông báo tới các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế, các Sở, Ban, Ngành liên quan.Thống kê truy cập

Đang truy cập:7769

Tổng truy cập: 8506816