Truy cập nội dung luôn

Quy định mới về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

18-09-2020 22:50

Nghị định 106/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 10/9/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2020 và thay thế Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập. Có nhiều điểm mới trong quy định về vị trí việc làm đối với viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 106/2020/NĐ-CP.

Chính phủ yêu cầu việc xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập; bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập. Bảo đảm một người làm việc phải được giao đủ khối lượng công việc để thực hiện theo thời gian lao động quy định. Những vị trí việc làm không có đủ khối lượng công việc để thực hiện theo thời gian quy định của một người làm việc thì phải bố trí kiêm nhiệm.

Đồng thời, phải bảo đảm cơ cấu hợp lý, trong đó số lượng người làm việc tại các vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung chiếm tỉ lệ tối thiểu 65% tổng số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghị định quy định cụ thể 2 căn cứ xác định vị trí việc làm bao gồm:

1- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập;

2- Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Nghị định cũng nêu rõ 3 căn cứ xác định số lượng người làm việc bao gồm:

1- Vị trí việc làm và khối lượng công việc thực tế tại từng vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập;

2- Mức độ hiện đại hóa công sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin;

3- Thực trạng quản lý, sử dụng số lượng người làm việc được giao của đơn vị.

Nghị định 106/2020/NĐ-CP thêm tiêu chí phân loại vị trí việc làm. Vị trí việc làm được phân như sau:

- Phân loại theo khối lượng công việc:

+ Vị trí việc làm do một người đảm nhận;

+ Vị trí việc làm do nhiều người đảm nhận;

+ Vị trí việc làm kiêm nhiệm;

- Phân loại theo tính chất, nội dung công việc:

+ Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý;

+ Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành;

+ Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung (hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính và các vị trí việc làm không giữ chức danh nghề nghiệp chuyên ngành của đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

Cũng theo Nghị định, căn cứ xác định cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp bao gồm:

1- Danh mục vị trí việc làm;

2- Mức độ phức tạp của công việc của vị trí việc làm;

3- Tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp viên chức tương ứng với vị trí việc làm.

Nghị định quy định việc điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp khi:

- Đơn vị sự nghiệp công lập có sự thay đổi một trong các căn cứ sau:

+ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ;quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành (quy định mới bổ sung)

- Đơn vị sự nghiệp công lập được tổ chức lại theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền (không còn phần “giải thể”)

Chậm nhất đến 30-6-2021 phải ban hành văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm

Nghị định nêu rõ: Chậm nhất đến hết ngày 30/6/2021, Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, lĩnh vực phải ban hành văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý; Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung và hỗ trợ, phục vụ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Khánh Hiệp
Sở Y tế

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 10518464