Đăng vào Thứ hai, ngày 22/08/2016
Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ XII của Đảng
Trong 3 ngày 16, 17, 18/8/2016, tại Hội trường Văn phòng Sở Y tế, Bệnh viện Y học cổ truyền, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, Đảng bộ Sở Y tế đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ, Hội cựu chiến binh của Sở, BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên các đơn vị trực thuộc (ảnh).
Tại các địa điểm trên, Hội nghị đã được nghe báo cáo viên của đảng ủy truyền đạt những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ XII của Đảng; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2011 - 2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2016 – 2020); tổng kết thực hiện Nghị quyết TW 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; hướng dẫn học tập quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; phổ biến chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ Sở Y tế thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Qua đó, Đảng bộ xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng như sau: Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, nói không đi đôi với làm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, tác phong công tác của cán bộ đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý phải có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, tác phong, lối sống lành mạnh, có tư duy chiến lược, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tập thể về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng nhằm thực hiện tốt mục tiêu chung của ngành y tế là: Phấn đấu để mọi người dân được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, có điều kiện tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng, từng bước phát triển các kỹ thuật y tế chuyên sâu để xây dựng Thái Nguyên thành trung tâm y tế khu vực các tỉnh vùng Đông Bắc theo Nghị quyết của Bộ Chính trị, góp phần quan trọng vào sự phát triển KT-XH của tỉnh.

          Đây là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng quan trọng của toàn Đảng bộ nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nắm được nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp được nêu trong văn kiện Đại hội XII của Đảng. Vì vậy, cấp ủy đảng các cấp căn cứ vào những nội dung đó xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện phù hợp, xác định rõ mục tiêu, cách thức tổ chức hàng năm và cả nhiệm kỳ; truyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên tạo sự đồng thuận, thống nhất trong Đảng để vận dụng sáng tạo vào thực tiễn góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

         Sau Hội nghị học tập, quán triệt, các đại biểu đều phải viết bài thu hoạch cá nhân, thể hiện kết quả cuối cùng của việc nghiên cứu, học tập. Trong đó, tập trung vào những nội dung cơ bản, mục tiêu và nhiệm vụ tổng quát, những chỉ tiêu, định hướng và giải pháp của Đại hội XII của Đảng, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của cá nhân trong việc thực hiện Nghị quyết tại cơ quan, đơn vị đang công tác./.

Bài và ảnh: Trần Hoàn
(Trung tâm TT&GDSK)