Truy cập nội dung luôn

Thỏa thuận khung mua sắm tập trung thuốc năm 2019

13-12-2019 16:00

SỞ TƯ PHÁP TỈNH THÁI NGUYÊN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           TRUNG TÂM DỊCH VỤ                           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

               ĐẤU GIÁ TÀI SẢN                                         ----------------------------------

                 ---------------                         Thái Nguyên, ngày 04 tháng 12 năm 2019

 

PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN

 

                          Kính gửi:     Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên

                                               Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên (Trang thông tin điện tử)

 

1. Vị trí đăng tải: Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh; Trang Thông tin điện tử Sở Y tế

2. Tiêu đề: Thỏa thuận khung mua sắm tập trung thuốc năm 2019

3. Nội dung:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên- Đơn vị mua sắm tập trung thuốc cấp địa phương công khai Thỏa thuận khung mua sắm tập trung thuốc năm 2019.

1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tạiQuyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc thông qua đấu thầu tập trung năm 2019-2020.

2. Hồ sơ mời thầu được phê duyệt tạiQuyết định số 596/QĐ-SYT ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt 02 hồ sơ mời thầu của 02 gói thầu mua thuốc thông qua đấu thầu tập trung năm 2019-2020.

3. Kết quả lựa chọn nhà thầuđược phê duyệt tại các quyết định:

- Quyết định số 832/QĐ-SYT ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: 224 danh mục thuốc generic;

- Quyết định số 833/QĐ-SYT ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2: 37 danh mục thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị.

4. Dữ liệu điện tử đính kèm:

- Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: <file>“1 Thong bao KQ.pdf”

- Danh sách các nhà thầu được lựa chọn: <file> “2 Nha thau.pdf”

- Điều kiện hợp đồng: <file> “3 Dieu kien HD.pdf”

- Biểu mẫu hợp đồng- gói thầu số 1- Generic: <file> “4 Hop dong-Ge.docx”

- Biểu mẫu hợp đồng- gói thầu số 2- Biệt dược gốc: <file> “4 Hop dong-BD”

- Thỏa thuận khung: <45 file> “Số TTK-Mã nhà thầu*.pdf”  (TTK1; TTK2; TTK3)

 

                                                                                         ĐƠN VỊ LẬP PHIẾU THÔNG TIN

                                                                                                           GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

                                                                                                     Nguyễn Thị QuyênThống kê truy cập

Đang truy cập:6807

Tổng truy cập: 8369167