Truy cập nội dung luôn

Thỏa thuận khung mua sắm tập trung thuốc (đợt 2)

17-07-2018 14:09

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên- Đơn vị mua sắm tập trung thuốc thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương công khai Thỏa thuận khung mua sắm tập trung thuốc được ký kết căn cứ các Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (đợt 2) các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc thông qua đấu thầu tập trung năm 2017.

1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tạiQuyết định số 3439/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc thông qua đấu thầu tập trung năm 2017.

2. Hồ sơ mời thầu được phê duyệt tại Quyết định số 911/QĐ-SYT ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt 02 hồ sơ mời thầu của 02 gói thầu mua thuốc thông qua đấu thầu tập trung năm 2017.

3. Kết quả lựa chọn nhà thầu (đợt 2) được phê duyệt tại các quyết định:

- Quyết định số 547/QĐ-SYT ngày 14 tháng 6 năm 2018 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (đợt 2) gồm 49 mặt hàng- gói thầu số 1: 200 danh mục thuốc generic thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc thông qua đấu thầu tập trung năm 2017;

- Quyết định số 548/QĐ-SYT ngày 14 tháng 6 năm 2018 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (đợt 2) gồm 23 mặt hàng- gói thầu số 2: 39 danh mục thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc thông qua đấu thầu tập trung năm 2017.

4. Dữ liệu điện tử đính kèm:

- Biểu mẫu hợp đồng, phụ lục hợp đồng- gói thầu số 1: <file> “1 Bieu mau hop dong Gen.docx”; <file> “1 Bieu mau Phu luc HD Gen.docx”

- Biểu mẫu hợp đồng, phụ lục hợp đồng-gói thầu số 2: <file> “2 Bieu mau hop dong BDG”; <file> “2 Bieu mau Phu luc HD BDG”

- Điều kiện hợp đồng: <file> “3 Dieu kien hop dong.pdf”

- Danh sách các nhà thầu được lựa chọn: <file> “4 Danh sach nha thau.pdf”

- Thỏa thuận khung, phụ lục bổ sung thỏa thuận khung: (13 file “*.pdf”, đề nghị nén các file thành các phần phù hợp với điều kiện đăng tải).

File tải về

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sảnThống kê truy cập

Đang truy cập:6599

Tổng truy cập: 5609591