Truy cập nội dung luôn

Thỏa thuận khung mua sắm tập trung thuốc năm 2021

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên- Đơn vị mua sắm tập trung thuốc cấp địa phương công khai Thỏa thuận khung mua sắm tập trung thuốc năm 2021.

1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 1907/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc thông qua đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2021-2022.

2. Hồ sơ mời thầu được phê duyệt tại Quyết định số 495/QĐ-SYT ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu cung cấp thuốc thông qua đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2021-2022.

3. Kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 737/QĐ-SYT ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 294 danh mục thuốc generic thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc thông qua đấu thầu tập trung địa phương năm 2021-2022.

4. Dữ liệu điện tử đính kèm:

- Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Danh sách nhà thầu cung cấp thuốc

Điều kiện chung, cụ thể của hợp đồng

Mẫu hợp đồng

- Danh sách 45 thỏa thuận khung 


Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 10516296