Truy cập nội dung luôn
STT Tên cơ sở Số cấp Tên chủ cơ sở Số điện thoại Địa chỉ kinh doanh Loại hình Ngày cấp
STT Tên sản phẩm Đơn vị công bố Địa chỉ Số Ngày nhận hồ sơ Ngày cấp
STT Tên sản phẩm Đơn vị công bố Địa chỉ Số Giấy xác nhận quảng cáo Ngày cấp
STT Tên cơ sở Địa chỉ Điện thoại Tên sản phẩm Ngày tiếp nhận HS Số tự công bố
STT Thời gian ký Số ký cam kết Tên cơ sở Đại diện Loại hình Số điện thoại Địa chỉ