Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Triển khai Kế hoạch số 06/KH-UBBC ngày 09/02/2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Nguyên về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Kế hoạch số 02/KH-UBBC ngày 05/02/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Nguyên về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021 - 2026, Sở Y tế xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; thông qua công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ và nêu cao tinh thần làm chủ, trách nhiệm công dân, tự giác tham gia bầu cử để lựa chọn, bầu những người tiêu biểu, có đủ các yêu cầu về phẩm chất, năng lực, uy tín tham gia Quốc hội, HĐND các cấp, đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

2. Yêu cầu

Công tác tuyên truyền bầu cử phải đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng, Nhà nước và Hội đồng bầu cử quốc gia, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân; gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

a) Nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; phân tích, làm rõ bối cảnh diễn ra sự kiện chính trị quan trọng này, đó là đất nước ta sau 35 năm đổi mới đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, toàn diện trong giai đoạn 2016-2020 với những dấu ấn nổi bật trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế cũng như vượt qua những khó khăn, thách thức, nhất là từ khi dịch bệnh Covid - 19 bùng phát năm 2020.

b) Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về vị trí, vai trò của Quốc hội, HĐND trong bộ máy nhà nước; phân tích, làm rõ bản chất Nhà nước ta là Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; quyền dân chủ của Nhân dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước nói chung và Quốc hội nói riêng; tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Quốc hội theo Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức Quốc hội và Luật tổ chức chính quyền địa phương; những đóng góp của Quốc hội Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, đổi mới, phát triển đất nước; tuyên truyền về vai trò, vị trí của Quốc hội khoá XV trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, quá trình hội nhập quốc tế trong thời kỳ đổi mới.

c) Tuyên truyền, giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu (độ tuổi, thành phần, địa phương, ngành, lĩnh vực...); việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri

d) Thông tin về công tác chuẩn bị nhân sự, các bước hiệp thương giới thiệu các ứng cử viên và các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc cử tri của người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng luật.

e) Tuyên truyền để mọi cử tri tự giác, tích cực, chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ danh sách người ứng cử để lựa chọn, bầu những đại biểu có đủ tiêu chuẩn tham gia vào Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026;

g) Thông tin về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật, đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện để cử tri bỏ phiếu thuận lợi.

h) Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng; biểu dương kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, nhất là bầu cử ở miền núi, vùng cao, vùng còn nhiều khó khăn, các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo.

i) Tuyên truyền đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng bầu cử để gây mất đoàn kết trong Đảng, chia rẽ đại đoàn kết dân tộc và chống những hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân.

k) Tuyên truyền về kết quả bầu cử và trách nhiệm của Quốc hội, HĐND các cấp và các đại biểu trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

III. CÁC ĐỢT TUYÊN TRUYỀN TRỌNG ĐIỂM

1.  Đợt 1 (từ 05/02/2021 đến 15/3/2021):

Tuyên truyền các nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, các văn bản, quy định pháp luật liên quan với các hình thức sáng tạo, phong phú, phù hợp với mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.

2. Đợt 2 (từ 16/3/2021 đến 23/5/2021):

a) Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu HĐND; quyền và nghĩa vụ của người ứng cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử; thông tin tư liệu tổng hợp về các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa XIV.

b)15 ngày trước ngày bầu cử (23/5/2021), tập trung tuyên truyền với tần suất cao nhất. Cao điểm là ngày bầu cử 23/5/2021 với nội dung chính như: Thông tin về không khí bầu cử, diễn biến, tiến độ, kết quả bầu cử ở các địa phương.

3. Đợt 3 (từ 24/5/2021 đến 10/6/2021)

Tập trung thông tin, tuyên truyền về kết quả bầu cử; trách nhiệm của Quốc hội, HĐND các cấp và các đại biểu trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị trực thuộc: xây dựng Kế hoạch tuyên truyền và triển khai tuyên truyền trực quan trên pa nô, băng rôn, phướn, bảng điện tử, trên Trang thông tin điện tử của đơn vị.

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục tuyên tuyền trên tạp chí của ngành.

3. Phòng Kế hoạch Tài chính Sở Y tế: xây dựng chương trình tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của ngành. Tổng hợp xây dựng  kinh phí tuyên truyền gửi Sở Tài chính tổng hợp, thẩm định, trình Ủy ban bầu cử theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên./.    Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 10392478